İçerik Tabanlı İmge Ölçekleme

Ölçekleme (görüntü boyu değiştirme) verilen bir imgenin boyutunun istenilen boyutlara, doğrusal veya doğrusal olmayan yollarla ,yeniden ayarlanması işlemidir. Kısa bir zaman öncesine kadar ölçekleme işlemini kıymetli kılacak bir gereksinim ortaya çıkmamış ve çok standart bir yöntem olan örnekleme yöntemi ile alınan sonuçlar yeterli görülmüştür. Ancak, görüntüleme cihazlarının (telefon, monitör, vs.) ve ortamlarının  (facebook, instagram, vs.) çeşitlenmesi ile düzgün olmayan örnekleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu olayın sıklıkla karşımıza çıkan örneklerinden biri instagram' ın kare imge şablonudur. Bu şablon nedeniyle imgeler boyutu ne olursa olsun kare biçimine getirilmesi gerekmektedir.


İmgeyi doğrusal örnekleme yöntemi ile ölçeklendirme görüntüdeki cisimlerin en-boy oranını değiştirirken, imgeyi kesme ise imgede kalmaması istenen bazı detayların silinmesine neden olmaktadır.

İçerik tabanlı imge ölçekleme (Content Aware Image Resizing) imgenin ölçeklenmesi sırasında içeriğindeki bileşenleri önemlerine göre koruyarak veya silerek yapılan ölçekleme işlemdir. Bu ölçekleme doğrusal/düzgün olmadığından imge içerisinde gereksiz görülen nesneler silinerek imge boyunun azaltılması sağlanacaktır. Bu çalışmada gerçeklemesini yapacağımız yöntem ise 2007 yılında Siggraph konferansında tanıtılan Seam Carving yöntemi. Bu yöntem iteratif biçimde çalışarak, ilkin ölçeklenecek imgenin enerji haritasını bulmakta, ardından her satırda en düşük enerjili piksel değerini silmektedir. Böylece imge herbir iterasyonda bir sütun eksilmekte ve iterasyonun N kez tekrarlanması ile imge boyu N kadar küçülmektedir. 

Yöntemin kodlamasına geçmeden önce, hızlıca sonuca bakarak yöntemin daha anlaşılır olmasını sağlayabiliriz. Aşağıdaki resimde orjinali 281x1000 (satır x sütun) olan Canberra balon festivali fotoğraflarını instagramda paylaşmak istediğimizi varsayalım.


İmge kare olmadığından fotoğrafı paylaşmak için olası çözüm resmi 281x281' luk bir şablona kırpmak olacaktır. Fotoğraf düzenleme ile arası iyi olanlar ise resmi 281x1000 pikselden 281x281 piksele kırpmayı da deneyebilirler. Bu yazımızda öğreneceğimiz Seam Carving kullanılmak istenirse de yöntem resim üzerinde 719 kez çalıştırılarak 281 x 281 (1000-719) piksellik kare bir resim elde edilebilir. Yapılan üç farklı düzenleme için elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.


Görüntülerden de anlaşılacağı gibi doğrusal ölçekleme (ortada), imge içerisindeki nesnelerin en-boy oranlarını değiştirdiğinden göze hoş gelmeyen bir sonuç üretmekte. Görüntüyü kırpmak (solda) ile doğrusal olmayan ölçeklemeden (sağda) geçirmek arasında ise ilk bakışta çok büyük bir fark görülmemekte. Ancak resmi detaylı inceleyecek olursak, doğrusal olmayan ölçeklemede sağ tarafta bulunan küçük balonların, bina girişinin, sağda bulunan ağaçların, vs. korunduğunu görülecektir. Peki gelelim bunu nasıl yaptığımıza.

Seam Carving

Yazının başında da belirttiğim gibi amacımız ilk olarak imge içerisinde enerjisi (belirginliği, önemi) en yüksek olan nesneleri belirlemek. Ardından her satır için, en düşük enerjili yolun geçtiği pikselin silinmesi.

Enerji Matrisinin Belirlemesi

Bildiride enerji belirlenmesi için farklı yöntemler önerilse de biz bu yazıda en basit enerji çıkarma işlemini, Sobel filtrelemeyi, kullanacağız. Sobel süzgeci imge kenarlarını yakalamada yaygın kullanılan bir tür gradyan filtresidir. Filtreleme önceki yazılarımızda değindiğimiz konvolüsyon (evrişim) işleminin h = [1 2 1; 0 0 0; -1 -2 -1] çekirdek matrisi ile imgeye uygulanması ile gerçeklenir. Bu uygulama sonucunda görüntünün x yönündeki gradyanı (Gxdir) (değişintisi) bulunmuş olur. Aynı işlemi h = [1 0 -1; 2 0 -2; 1 0 -1] çekirdek matrisi ile yaparsak ise görüntünün y yönündeki gradyanı (Gydir) bulunmuş olur. Yazımızda kullanılan enerji matrisi  görüntünün x ve y yönündeki değişintilerinin toplamının (GxGy) gri seviye kodlanması ile hesaplanmıştır.


double Gx[9] = {1, 2, 1, 0, 0, 0, -1, -2, -1};
double Gy[9] = {1, 0, -1, 2, 0, -2, 1, 0, -1};
  
BMP Gxdir = resim_kon(I,Gx,3);
BMP Gydir = resim_kon(I,Gy,3);

BMP GxGy = topla(Gxdir,Gydir);

Yukarıdaki kodun sonuçlarına adım adım bakacak olursak.

seam carving

İlk sırada enerji hesaplaması için gönderilen resim (I) görülmekte. İkinci sırada I resminin Gx ile evrşimi sonucu bulunan ve x yönündeki değişinti noktalarını vurgulayan Gxdir görüntüsü bulunmakta. Üçüncü sırada ise I resminin Gy ile evrişimi sonucu elde edilen ve y yönündeki değişim noktalarını vurgulayan Gydir görüntüsü yer almakta. Dördüncü sırada yer alan imge imgenin Gxdir ve Gydir görüntülerinin piksel piksel toplamı ile elde edilen ve resmin herhangi bir yönde var olan değişimini vurgulayan GxGy imgesi bulunmakta. Son sırada ise çalışmada enerji yoğunluğunu kestirmek için kullanacağımız ve GxGy' nin gri seviye kodlanması ile elde edilen enerji matrisi yer almakta. Bu görüntüde dikkat edilecek olursa, balon, dağ gibi değişimlerin yüksek olduğu bölgeler beyaz (yüksek enerjili) iken gökyüzü gibi alanlar siyah (düşük enerjili) olarak işaretlenmiştir. Yani algoritmamızdan resmin küçültülmesi istendiğinde bulutları silerken, balon ve dağ piksellerini koruyacaktır.

 En Düşük Enerjili Yol

Yukarıdaki enerji haritası yardımıyla farklı teknikler kullanılarak boyut indirgemesi yapılabilir. Bunlardan biri her satırdan, o satırın en düşük enerjili piksel değerini silmektir. Anacak böyle bir silme işlemi her satırda farklı sütunlardan pikseller sileceğinden görüntüde kaymalara/bozulmalara neden olacaktır. Kaymaları engellemek için kullanılacak bir diğer yöntem ise her seferinde en düşük enerjili sütunu kaldırmaktır. Bu durumda ise imge içerisinde bazı önemli nesnelerin silinebilmesi söz konusudur. Bildiride önerilen ve yukarıdaki olumsuzlukları gideren yöntem en düşük enerjili yolu silmeyi önermektedir. Enerjili yolu (seam), görüntünün tepesinden başlayıp tabanında son bulan ve her satırdan tek bir kez geçen eğrilere verilen isimdir. Amacımız imge boyunu azaltırken oluşacak bilgi kaybını en aza indirmek olduğundan,  olası tüm yollar içerisinden en düşük enerjili yolun bulunarak silinmesi gerekmektedir.

Ancak arama uzayımız imgenin genişliği ile doğrusal, yüksekliği ile üstel büyüdüğünden, olası tüm yolların bulunup en düşük enerjili eğrinin seçilmesi verimli olmamaktadır. Amacımız, bu yollar içerisinden en düşük enerjili olanı bulmak olduğundan, dinamik programlamayı kullanarak görüntü boyu ile doğrusal  karmaşıklıkta problemi çözebiliriz. Algoritma uzun ve karmaşık olduğundan detayları bir sonraki yazıya bırakıyorum. Şimdilik bulunan bu yolun path dizisinde saklandığını ve bu dizinin y' inci elemanı, eğrinin x koordinatını  (x = path[y]) içerdiğini bilmemiz yeterli.

Aşağıda Canberra fotoğrafı üzerindeki en düşük enerjili 100 eğri/yol gösterilmiştir. Eğriler silinecek piksel değerlerini gösterdiğinden dikkatli bakılırsa 100 piksel silinse dahi resmin önemli figürleri olan balon, bina gibi noktalarda kayda değer bir eksilme olmayacaktır.


En düşük enerjili yolun belirlenmesinin ardından resimde bu yolun geçtiği tüm piksel değerleri silinecek (kaldırılacaktır). Böylelikle resim bir piksel küçülmüş olacaktır.

BMP YoluKaldir(BMP I,int *path) {

   int M = I.bminfo.height;
   int N = I.bminfo.width;

   int i,j,maxEn=0,t,ii;

   BMP im = yenim_bmp(N-1,M);

   for(j=0;j < M;j++) {

            for(i=0;i < path[j]; i++) {
               im.pixels[i][j].red  = I.pixels[i][j].red;
               im.pixels[i][j].green = I.pixels[i][j].green;
               im.pixels[i][j].blue = I.pixels[i][j].blue;
                        }
            for(i=path[j]+1;i < N; i++) {
               im.pixels[i-1][j].red  = I.pixels[i][j].red;
               im.pixels[i-1][j].green = I.pixels[i][j].green;
               im.pixels[i-1][j].blue = I.pixels[i][j].blue;
                        }

            }
    return im;
} 

Görüldüğü üzere kod o kadar da karmaşık değil. İlk olarak verilen imgenin genişliğinin bir azı genişlikte bir imge yaratıyoruz. Ardından her satır için, silinecek olan piksele kadar tüm pikselleri yeni imgeye kopyalıyoruz. path[j]: j. satır için silinecek olan sütunu gösterdiğinden bu değeri atlayarak kopyalama işlemine devam ediyoruz.

İmgenin istenilen boya gelmesi için enerji hesaplama, en düşük enerjili yol bulma ve silme işlemlerini iteratif olarak istenilen kadar tekrarlıyoruz. (Kod içerisinde mavi ile renklendirilen kısımlar bir sonraki yazıya bıraktığımız en düşük enerjili yolu bulma kısmı.)

while (k < K) {

  int M = I.bminfo.height;
  int N = I.bminfo.width;

  BMP Gxdir = resim_kon(I,Gx,3);
  BMP Gydir = resim_kon(I,Gy,3);

  BMP GxGy = topla(Gxdir,Gydir);

  EnerjiHesapla(Enerji,GxGy);

  // Bir sonraki yazı ile anlaşılabilir.
  // Dinamik programlama ile enerji hesapla
  minI  = DinamikEnerji(Enerji,ToplamEnerji, M, N);
  MinEnerjiYolu(ToplamEnerji, path, minI, M, N );

  I = YoluKaldir(I,path);

  k++;
} 

Yazımızı örneklerle bitirme safhasına geldik sanırım. Test için farklı boyutlarda bulunan geniş açılı resimleri seam carving ve düzgün örnekleme ile kare haline getirmeye çalıştım.


Yazıdan da fark edebileceğiniz bir gerçek, seam carving tüm fotoğraflar için iyi sonuç üretmeyeceğidir. Hangi tip fotoğrafların seam carving, hangi tip fotoğrafların ise kırpma işlemine ihtiyacı olduğunu düşünme kısmını size bırakayım. Zaten sonuçlara dikkatli bakarsanız doğru kararı verip vermediğinizi anlayacaksınızdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Görüntü işleme ile ilgili yeni yazıları ve bu sitede yer alan yazıların güncellenmiş sürümlerini www.imlab.io veya cescript.github.io adreslerinden takip edebilirsiniz.

X